Client: Gmina Skawina

Wykonanie koncepcji wraz z programem-funkcjonalno użytkowym dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych ( stref ekonomicznych ) w Skawinie k. Krakowa.

Okres realizacji: 2015/2016

W roku 2015 firma Dabster działając w konsorcjum wygrała przetarg publiczny na zadanie polegające na opracowaniu koncepcji funkcjonalno – użytkowej terenów inwestycyjnych ( stref ekonomicznych ) w Skawinie k. Krakowa.

Obszerny zakres opracowania obejmował wykonanie m.in.:

 • Delimitacji granic stref gospodarczych,
 • Inwentaryzacji stref w tym inwentaryzacji obiektów i urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej, w tym: infrastruktury drogowej, wodnej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, gazowniczej, energetycznej, ciepłowniczej, zieleni wraz z całościowym bilansem dla poszczególnych stref oraz zestawieniem powierzchni ww. stref,
 • Analizy stanu istniejącego poszczególnych stref obejmującą Koncepcję zagospodarowania terenu dla poszczególnych stref,
 • Opracowania dotyczącego gospodarki wodami opadowymi,
 • Opracowania dotyczącego zaopatrzenia stref w energię elektryczną,
 • Opracowania w zakresie kanalizacji teletechnicznej,
 • Opracowania w zakresie pozostałych mediów,
 • Oszacowania kosztów,
 • Analizy oddziaływania na środowisko,
 • Program Funkcjonalno – użytkowy (PFU),
 • Studium wykonalności powinno zawierać co najmniej następujące rozdziały:

Kontrakt obejmował swoim zakresem wykonanie powyższych opracowań dla dwóch oddzielnych terenów stanowiących dwie niezależnie funkcjonujące strefy aktywności gospodarczej, jednak uwzględniający ich wzajemne powiązania.

Łączny obszar podlegający opracowaniu obejmował obszar ponad 1 800 000 m2 ( 180 ha) powierzchni.

Comments are closed.