Client: NCIC

Okres realizacji: 2004-2005

Przedmiot i zakres usług:

  • Opracowanie procesu technologicznego,
  • Przygotowanie projektów bazowych i szczegółowych zakładu,
  • Dostawa urządzeń,
  • Nadzór przy montażu urządzeń,
  • Nadzór przy rozruchu zakładu,
  • Szkolenie załogi.

Jedna z największych realizacji firmy Dabster to budowa „pod klucz” kompletnej fabryki dla produkcji siarczanu glinu (ASP I) w Egipcie.Zakład do produkcji siarczanu glinu z surowego kaolinu oraz kwasu siarkowego, o wydajności: 150.000 t/r produktu w postaci roztworu oraz 25.000 t/r produktu w postaci stałej (ziarno).
Wartość kontraktu: ponad 5 milionów EUR

Zakład został wybudowany w niezagospodarowanym wcześniej terenie pustynnym w rejonie Al Fayoum (80 km na południe od Kairu). W ramach tego kontraktu z firmą NCIC, DABSTER opracował „know-how” dla procesu technologicznego i prowadzenia produkcji. Wykonał kompletny, wielobranżowy techniczny projekt bazowy oraz wykonawczy dla fabryki produkcji siarczanu glinu. W tym dla instalacji procesowej fabryki i jej obiektów towarzyszących oraz dla instalacji pomocniczych przewidzianych także dla planowanej rozbudowy kompleksu chemicznego obejmującego fabryki do produkcji kwasu siarkowego, superfosfatu i siarczanu potasu.

Instalacje towarzyszące obejmowały park zbiorników magazynowych kwasu siarkowego, park zbiorników płynnego siarczanu glinu wraz z systemami załadunku do cystern samochodowych oraz magazynowanie odpadu z produkcji. Natomiast instalacje pomocnicze przewidziane dla całego kompleksu obejmowały doprowadzenie zasilania elektrycznego wraz z podstacją, generator awaryjnego zasilania elektrycznego, centralną sterownię, kotłownię, stację wody chłodzącej, stację sprężonego powietrza i laboratorium.

Zakres kontraktu obejmował dostawę przez DABSTER wszystkich kluczowych urządzeń technologicznych, takich jak procesowe reaktory emaliowane, wyparki, kondensatory, pompy, filtry, wentylatory, podajniki kubełkowe, podajniki zgrzebłowo-rurowe, system przenośników taśmowych placka filtracyjnego, przejezdny przenośnik taśmowy z możliwością obrotu o 180 stopni i zmianą kąta nachylenia, rurociągi technologiczne, armaturę procesową, wyposażenie pomiarowe i automatyki jak i kompletny centralny system sterowania zakładem DCS.
Dla urządzeń wykonywanych lokalnie w Egipcie DABSTER dostarczył dokumentację warsztatową oraz prowadził nadzór nad ich wykonaniem.

Biorąc pod uwagę, że kontrakt był realizowany na bazie „pod klucz”, z wyłączeniem części dostaw, robót budowlanych i montażu mechanicznego, DABSTER prowadził nadzór nad kompletacją urządzeń dostarczanych przez Klienta oraz nad wykonaniem wszystkich robót. Następnie przeprowadził przeglądy oraz testy instalacji, odbiór przed rozruchem, rozruch technologiczny oraz testy odbiorowe instalacji produkcyjnej, kończąc na szkoleniu załogi.
Czas realizacji zadania inwestycyjnego od daty wejścia w życie kontraktu DABSTER do pierwszego uruchomienia technologicznego zakładu wyniósł 21 miesięcy.

Comments are closed.